మనం ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో ఉన్నాం. కానీ ప్రపంచంలో జరిగే కొన్ని విషయాలు మనమింకా ఆదిమానవుల కంటే వెనుకే ఉన్నామని రుజువు చేస్తున్నాయి. మీ ఇంట్లో మీకు నచ్చిన బట్టలు వేసుకోవద్దంటే మీకెలా ఉంటుంది ? కోపమొస్తుంది కదూ..Read more