‘సండే హో యా మండే రోజ్ ఖావో అండే’ అని.. గుడ్డు ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో చిన్నప్పట్నుంచీ చదువుకున్నాం. కానీ అప్పటి వరకూ అమ్మచేతి వంట తిని, సడన్‌గా చదువుల కోసమో, ఉద్యోగాల కోసమో స్వయం పాకం చేసుకోవాల్సి వస్తే అప్పుడు కానీ అర్థంకాదు.. అమ్మ చేసినంత సులభంగా గుడ్డుతో అన్ని వెరైటీలు చేయడం మనకు సాధ్యం కాదని..!

గుడ్డు పగలకొట్టడం, సరైన వేడిలో వండడం.. అన్నీ పజిల్‌లా అనిపిస్తాయి కదూ..!

ఈ పజిల్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయడానికి ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి రకరకాల గాడ్జెట్స్ వచ్చేశాయి. అవేంటో తెలుసుకోవాలంటే చదవండి మరి..!  Read More