కావాల్సిన పదార్థాలు
* ముక్కల్లా చేసిన సేమియా – కప్పు
* బొంబాయి రవ్వ – అరకప్పు
* పెరుగు – కప్పు
* ఉప్పు – తగినంత..Read more