కోపాన్ని తగ్గించుకోండిలా..!

Read :www.vasundhara.net