ట్రైకలర్ అవియల్ ట్రై చేద్దామా..!

ట్లో ఏ చిన్న శుభకార్యం జరిగినా, పండగ చేసుకున్నా మలయాళీలు అవియల్ తప్పనిసరిగా చేసుకుంటారు..!recipe