మీ ‘లవర్ బాయ్’ ఎలా ఉండాలి?

మీరు కోరుకున్న డ్రీమ్ బాయ్‌లో ఎలాంటి లక్షణాలుండాలి? మీ లవర్ బాయ్ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు? మిమ్మల్ని ఎలా చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు? మీ మనసులోని భావాలను ‘వసుంధర.నెట్’ వేదికగా మాతో పంచుకోండి.more