చైనీస్ చికెన్ కార్న్ సూప్.. చలిలో వేడివేడిగా!

చల్లగాలిలోనే బయటకు వెళ్లొచ్చాక అలా వేడిగా ఏదైనా తింటేనో, తాగితేనో బాగుండు అనిపిస్తోందా? అయితే ఈ సూప్‌ని ప్రయత్నించి చూడండి..recipe