క్రిస్మస్ పండగకు కళగా..!

‘హ్యాపీ క్రిస్మస్.. మెర్రీ క్రిస్మస్..’ అంటూ ఒకరికొకరు పండగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ నోరు తీపి చేసుకునే ‘క్రిస్ట్‌మస్’ రానే వచ్చేస్తోంది.more