వయసు 96.. మార్కులు 98%..!

ఈ వయసులో నేను చదువుకుంటే ఎవరైనా ఏమనుకుంటారో.. నాకెందుకులే ఇవన్నీ.. అన్న ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టి మరీ నాలుగో తరగతి పరీక్షలు రాసి 98 శాతం మార్కులతో పాసైంది..more