ఫ్రెండ్సే ఇబ్బంది పెడుతున్నారా?

చీటికీ మాటికీ జోకులేయడం.. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పెద్దదిగా చేసి కామెడీ చేయడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. మరి, ఇలాంటి ప్రవర్తనను, పరిస్థితిని ఏవిధంగా అదుపుచేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఇది చదవండి మరి..continue