మీ ఇల్లు సమ్మర్ ప్రూఫేనా?

మీ ఇల్లు వేసవి తాపాన్ని తట్టుకొనే విధంగానే ఉందా? వేసవిలో మనం ఉపయోగించాల్సి వచ్చే వస్తువులన్నీ సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని పరీక్షించారా? వాటికి మరమ్మతులు చేయించారా?..continue

Advertisements