అందుకోసం రెండు నిమిషాలు!

ఎప్పటికప్పుడు మన శరీరంలో జరుగుతున్న మార్పులను గమనించుకోవడం అవసరం. కనీసం నెలకోసారైనా కళ్లు, నోరు, గోళ్లు…continue

Advertisements