చాఖోక్‌బిలీ

చికెన్‌తో మనం ఎన్నో రకాల వంటకాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే ఎప్పుడైనా జార్జియన్ పద్ధతిలో చికెన్‌ని వండడానికి ప్రయత్నించారా?recipe

Advertisements