నాకు ఎలాంటి హెయిర్‌స్త్టెల్స్ బాగుంటాయి??

హలో మేడమ్.. నా జుట్టు సెమీకర్లీ. కర్ల్స్‌తో ఎలాంటి హెయిర్‌స్త్టెల్స్ బాగుంటాయో సూచించగలరు..continue