పిల్లలు వద్దనుకుంటున్నాం.. ఏం చేయాలి?

నమస్తే డాక్టర్. నాకు పెళ్త్లె ఏడాది అవుతుంది. మాకు ఇప్పుడే పిల్లల్ని కనే ఆలోచన లేదు. నాకు పిరియడ్ వచ్చి 22 రోజులవుతోంది..continue

Advertisements