ఇంటికెళ్లగానే మేకప్ తీసేయమంటుంది..!

ఏ నాయికైనా వెండితెరపై వెలిగిపోవాలంటే అందుకు మేకప్ వేసుకోవడం తప్పనిసరి. అదే వారిని ఆ పాత్రకు తగినట్లుగా మార్చడంలో..continue