నాకు నేను ధైర్యం చెప్పుకోవడం ఎలా?

నాకు ఏదైనా ఒక పని చెబితే నేను చేయలేనని, నాకు రాదని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చిన్నప్పట్నుంచీ నేను ఏ పని చేసినా..continue