దాల్‌బాటీ చూర్మా

దాల్‌బాటీ చూర్మాకేవలం ఇది నోటికి రుచిగా అనిపించడమే కాదు.. శరీరానికి అధిక శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. మరి, దీన్ని తయారుచేసే విధానం గురించి తెలుసుకుందామా..?recipe