అమ్మ ప్రేమ.. మరింత మధురంగా..!

ఈ ప్రపంచంలో అతి కష్టమైన పని ఏదైనా ఉంది అంటే అది అమ్మగా ఉండడమేనేమో.. ఎందుకంటే అమ్మతనం కంటే ఎక్కువ సంతృప్తినిచ్చేదీ, అంతకంటే కష్టమైనదీ మరొకటి లేదు..continue

Advertisements