అక్కడ పుండ్ల లాగా వస్తున్నాయి.. ఏం చేయాలి?

హాయ్ మేడం. నాకు పెళ్త్లె నాలుగేళ్లవుతోంది. నాకు తరచుగా యోనిలో బాయిల్స్‌లాగా వస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి పిరియడ్స్ వచ్చాక అవి ఏర్పడుతున్నాయి..continue

Advertisements