దానికోసం 150 సార్లు ఫోన్ చేశా!

సాధారణంగా ఎవరైనా సరే.. తమకు నచ్చిన, నప్పిన, కాలానికి తగినట్లుగా ఉండే దుస్తులు, యాక్సెసరీస్‌తో తమ వార్డ్‌రోబ్‌ను సిద్ధం చేసుకుంటారు..continue

Advertisements