చటుక్కున చేద్దాం చలచల్లగా!

సూప్‌ల తరహాలో చిక్కగా, పండ్లు, పెరుగులతో కలిపి చేసిన ఈ ప్దార్థాలు చేసి చూడండి. ఆకలీ తీరుతుంది.. ఎండ వేడికి చలచల్లగాను అనిపిస్తుంది..recipes

Advertisements