చెత్త వేసినందుకు ముద్దు వద్దన్నాడు…!

ఓ అమ్మాయి ముద్దు ఇమ్మంటున్నా.. అబ్బాయి వెనక్కి తగ్గాడంటే అది ఆలోచించాల్సిన విషయమే కదా.. ఎందుకంటారా..continue