గణనాథుడి వైభవం..

పదకొండు రోజుల పాటు పూజలందుకోవడానికి కైలాసం నుంచి భూలోకానికి విచ్చేసిన గణనాథుడు విభిన్న రూపాల్లో భక్తుల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు..continue