సమాజ ధోరణిని మార్చడానికి ప్రయత్నించాయి..!

మన దేశంలో చాలా పల్లెటూళ్లలో ఇప్పటికీ మరుగుదొడ్లు లేని ఇళ్లు ఎన్నో కనిపిస్తాయి.ఈ సినిమా ద్వారా వారిలో మార్పు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తోంది చిత్రబృందం..continue

Advertisements