ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడే..

ఎవరైనా అమ్మాయి లావుగా కనిపించినా, విభిన్నమైన దుస్తులు ధరించినా మనలో చాలామంది వారివైపు అదోలా చూస్తుంటారు..continue

Advertisements