ఆమె 800 మందికి అమ్మ!

సాధారణంగా ఎవరికైనా ఇద్దరు, ముగ్గురు పిల్లలుండడమే ఎక్కువ. కానీ ఆమెకు మాత్రం ఎనిమిది వందల మంది పిల్లలు..continue

Advertisements