వారి కోసం పెయింటింగ్స్ వేస్తోంది..!

ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి ఎవరు? ఈ వయసులో సమాజసేవ చేయాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? ఆమె పెయింటింగ్స్ వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏంటి..continue

Advertisements