కలెక్టర్ కూతురిగా కాదు.. సామాన్యురాలిగా..

ప్రభుత్వోద్యోగం కావాలని అందరూ కోరుకుంటారు. కానీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువంటే మాత్రం చిన్నచూపు చూసేవారు ఇప్పటికీ ఉన్నారు..continue

Advertisements