18 ఏళ్ల వయసులో..!

ప్రతి ఒక్కరికీ తమ జీవితంలో కొన్ని మధురమైన అనుభూతులు, మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి. అలాంటివి ఏదో ఒక సందర్భంలో గుర్తొచ్చి నవ్వుకోవడం, మన స్నేహితులతో పంచుకోవడం..continue

Advertisements