ఆమె ప్రయత్నం పదిమందిని కాపాడింది..!

ఓ వంద అడుగుల దూరంలో ఓ కుటుంబం సముద్రంలో పడి కొట్టుకుపోవడం గమనించారంతా.. ఆ సమయంలో బీచ్‌లో లైఫ్‌గార్డ్ లేడు..continue

Advertisements