బ్రెస్ట్ క్రాలింగ్ గురించి మీకు తెలుసా..?

తల్లిపాలు అందుతున్న పాపనో.. బాబునో.. అమ్మకు దగ్గరగా తీసుకువెళ్లండి.. వారంతంట వారే తల్లి స్తన్యాన్ని అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు..continue

Advertisements