మహిళల మేలు కోరే ‘షీ ఫర్ హర్’

తార్నాకలోని ఐఐసీటీలో ‘షీ ఫర్ హర్’ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాలు, వాటిని అరికట్టేందుకు చట్టంలో ఉన్న సెక్షన్లపై అవగాహన కల్పించే నేపథ్యంలో.continue

Advertisements