నాది.. కాదు నాది!

పసితనంలో పిల్లలు చేసే అల్లరి గురించి మాటల్లో చెప్పలేం. వారేం చేసినా ముద్దుగానే అనిపిస్తుంది.. అది వారు అల్లరి చేసినా..continue