ఆమే నాకు స్ఫూర్తి..!

చిరకాల ప్రత్యర్థుల్లో ఒక జట్టులోని క్రీడాకారిణులకు మరో జట్టులోని క్రీడాకారిణులు స్ఫూర్తిప్రదాతలుగా నిలవడం అనేది అసలు జరగని పని. కానీ అది జరుగుతుందని నిరూపించింది..continue

Advertisements