మూగప్రేమకి సలాం!

ఈ లోకంలో ఏ తల్లికైనా తన బిడ్డే సర్వస్వం.. అనుక్షణం కంటికి రెప్పలా కాచుకునే బిడ్డకు ఆపద వస్తే ఏ తల్త్లెనా చూస్తూ వూరుకోగలదా..continue