యాక్షన్ సినిమాలో నటించిన ‘వండర్ ఉమన్’!

గాల్ గడోట్‌ను ఇప్పుడు నిజంగానే ‘వండర్ ఉమన్’ అని పిలుస్తున్నారంతా. ఎందుకో తెలుసా..continue

Advertisements