తను ‘మిరాకిల్ బేబీ’..!

అసలు గర్భాశయంలోనే పెరగని బిడ్డ గురించి విన్నారా? అవును.. గర్భాశయంలో కాకుండా దాని బయట కడుపులో పెరిగిందో బిడ్డ..continue

Advertisements