నా కోపం కాటేయబోయింది!

కోపం వస్తే విచక్షణ సైతం కోల్పోయి కనీస ఆలోచన కూడా లేకుండా ప్రవర్తిస్తుంటాం. అవే మనకి ఇబ్బందులు తెచ్చిపెడతాయి. మనల్ని ఇరకాటంలోనూ పడేస్తాయి..’ అంటోంది ఓ యువతి..continue

Advertisements