తమని తామే వివాహం చేసుకున్నారు..!

పెళ్లిలో ఓ అమ్మాయి తనని తానే పెళ్లి చేసుకొంటుంది. సింగిల్‌గా ఉండటానికి ఇష్టపడే అమ్మాయిలు ఈ పద్ధతిని అనుసరించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. తమని తామే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకొన్నారు..continue

Advertisements