అంతః సౌందర్యం వీరిద్దరినీ ఒక్కటి చేసింది!

రాంగ్ కాల్ ద్వారా స్నేహితులైన ఆ ఇద్దరూ తమ మనసులు ఇచ్చి పుచ్చుకొన్నారు. ఒకరినొకరు చూసుకోకపోయినా.. జీవితాంతం కలిసి ఉందామనుకొన్నారు..continue