కశ్మీరీ వంటకాలతో మాస్టర్‌చెఫ్ గెలిచింది!

తనో డాక్టర్.. అయినా ఆహారమంటే ఎంతో ఇష్టం. కేవలం తినడమే కాదు.. వండడమన్నా ఆమెకు ఆసక్తి ఎక్కువే.. అదే ఆమెను చెఫ్‌గా మారేలా చేసింది..continue

Advertisements