అత్యాచారానికి ప్రయత్నిస్తే.. కోసేసింది!

తన ఇంట్లోనే తనపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతున్న ఓ దొంగ స్వామిజీ ఆట కట్టించిందో యువతి.. అత్యాచారం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అతని మర్మావయవాన్ని కోసేసింది..continue

Advertisements