అమ్మాయినే.. అయితేనేం??

స్త్రీలంటే కేవలం వంటింటికి మాత్రమే పరిమితం అనేవారు. ఇది పాతమాట. ఇప్పుడు మగవారికి ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా వారితో సమానంగా అన్ని రంగాల్లోనూ రాణిస్తున్నారు..continue

Advertisements