‘ట్యూబ్‌లైట్’ వెలిగింది!

‘నమ్మకం అనేది ట్యూబ్‌లైట్ లాంటిది.. అది వెలగడానికి కాస్త సమయం పడుతుంది. కానీ ఒకసారి వెలిగిన తర్వాత చుట్టూ ఉన్న ప్రతిదీ ఆ వెలుగులో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది’అంటూ..continue

Advertisements