పేదింటి అమ్మాయిలకు ‘పెళ్లి కిట్’!

‘గూంజ్’ సంస్థ. పూజలు, అమ్మవారి అర్చనలు చేయడానికి.. వినాయక చవితి వంటి పండగల సమయంలో తలకు కట్టుకోవడానికి ఉపయోగించే చునరీలతో పెళ్లి దుస్తులు తయారుచేస్తోంది..continue

Advertisements