ఇంటికి అందం ఇకవేరియా!

‘వేసవిలో వాడుకోవడానికే నీళ్లు సరిపోవు. ఇక మొక్కలకు ఏం పెడతాం’ అంటుంటారు చాలామంది. అలాంటి వారికోసమే సకులెంట్ మొక్కలు…continue

Advertisements