బొమ్మల్లోనూ ఆడ, మగ చూడద్దు…

ఆడపిల్లలు హల్క్, స్పైడర్‌మ్యాన్, బ్యాట్‌మ్యాన్, థోర్.. వంటి సూపర్‌హీరోల బొమ్మలు అడిగినప్పుడు చాలామంది తల్లిదండ్రులు వారిని వారిస్తూ ఉంటారు…continue

Advertisements