వేధించిన వ్యక్తికి తగిన బుద్ధి చెప్పింది..!

వేధింపులకు గురై, దాని గురించి బాధపడుతూ లేదా ఎవరికీ చెప్పకుండా తమలోనే దాచుకొని కుమిలిపోతూ ఉండేవారు కొందరైతే.. దాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని, ముందుకొచ్చి ఆ వేధింపుల గురించి అందరికీ తెలిసేలా చేసేవారు మరికొందరు..continue

Advertisements