అలాంటి వారితో కెరీర్‌కు నష్టం కలగకుండా..!

కొందరు మనతో స్నేహితుల్లా మెలుగుతూనే మన కెరీర్‌కి నష్టం కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తారు.మరి, ఇటువంటి వారి నుంచి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి? మన కెరీర్‌ని జాగ్రత్తగా ఎలా సంరక్షించుకోవాలి..continue

Advertisements